COMPASSION FOCUSED ACT OG MINDFULNESS

Af autoriseret psykolog, ph.d. Emilie Strøm

Hvad er Compassion Focused ACT og mindfulness?

ACT er en forkortelse for Acceptance and Commitment Therapy. Både ACT og mindfulness er metakognitive terapier, og hører til inden for den nyeste såkaldt tredje bølge af kognitive terapiformer. ACT har dets navn fra nogle af dens centrale budskaber nemlig at acceptere, hvad der er udenfor din personlige kontrol og engagere sig i handling, der forbedrer og beriger dit liv. Målet med ACT er at forøge mulighederne for et rigt og meningsfuldt liv. 

Hvad viser forskningen?

ACT er grundlagt af psykolog og professor Steven C. Hayes, og både ACT og mindfulness er solidt evidensbaserede terapier. De er dokumenteret effektive til behandling af en bred vifte af psykologiske problemer. Det kan være depression, angst, OCD, traume, PTSD, stress, kronisk smerte, problemer med emotionsregulering og i relationer og mange andre udfordringer.

Det opmærksomme valg

ACT er en videreudvikling af mindfulness. Mindfulness kan læres både med og uden meditation. Grundstenen er således færdigheder i mindfulness i form af at håndtere svære tanker, følelser og kropslige fornemmelser effektivt, så de har mindre indvirkning og indflydelse på dig. Mindfulness handler om bevidst at fokusere opmærksomheden på det nuværende øjeblik på en bestemt måde med fokus på ikke-dømmende accept. I ACT og mindfulness har man et metakognitivt perspektiv, hvor man betragter tanker som blot tanker, og lærer at træde tilbage og observere tanker og følelser uden at smelte sammen med dem eller forsøge at ændre deres indhold. På den måde får de mindre kontrol over og indflydelse på vores adfærd. Man opøver fleksibilitet, og er opmærksom på valget af handlinger. Hvis vi ikke vurderer og kategoriserer vanemæssigt, kan vi være medvirkende til at bryde mekaniske reaktioner.   

Accept

Accept i ACT og mindfulness handler om at være villig til at se ydre omstændigheder, som de er samt være med vanskelige tanker, følelser og kropslige fornemmelser uden at forsøge at undgå dem. Accept er således en aktiv respons i stedet for at forsøge at kontrollere og fikse de ting, som er udenfor vores personlige kontrol. Derudover handler ACT og mindfulness om, at tanker og følelser ændrer sig, men vores selv ændrer sig ikke. Naturligvis sætter nogle oplevelser et aftryk i os, så det skal forstås sådan, at det menneske der oplever ikke er det samme som selve oplevelsen.

Slip kampen og lev livet 

ACT og mindfulness betragter lidelse som en uundgåelig del af livet og derfor som normalpsykologisk. ACT og mindfulness har derfor som udgangspunkt ikke til formål at kurere symptomer. At de effektivt forsvinder eller mindskes i praksis ses som en positiv bivirkning af at forholde sig anderledes til svære tanker, følelser og kropslige fornemmelser. Årsagen til problemerne er således relationen til og ikke tilstedeværelsen af disse. ACT og mindfulness er således et middel til symptomreduktion, men for at opnå det må man give slip på det. At stræbe efter symptomreduktion involverer ofte at kæmpe, og ACT og mindfulness er baseret på ideen om, at det har den modsatte effekt af det ønskede nemlig, at lidelsen forværres og vedligeholdes af at prøve at kontrollere og undgå ubehag. Det intensiverer problemerne, og fjerner opmærksomheden fra opbyggende handlinger i forhold til fx relationer og generel sundhed og livskvalitet. 

Kampen mod uønskede tanker og følelser såsom selvkritik og selvbebrejdelser, håbløshed, tristhed, frygt, vrede og kropsligt ubehag eller smertefulde erindringer kan fx vise sig ved, at vi bekymrer os unødigt, forsvinder i opslidende tankerækker, og handler på forskellige nedbrydende måder for at fjerne eller undgå lidelse. For mange føles det svære imidlertid netop svært, fordi noget har betydning for os. I stedet for at bevæge os mod et liv med vitalitet og mening, bevæger vi os derfor væk fra det, når vi trækker os unødvendigt. 

Værdier og engageret handling

I ACT fokuserer man desuden på at klargøre ens værdier og på engageret handling, hvilket bygger på de psykologiske færdigheder i mindfulness. Værdier handler om, hvad der er vigtigt og meningsfuldt for den enkelte, og fungerer som guidelines til handlemønstre indenfor det konkrete handlerum, der er. I forlængelse af at undersøge hvad ens liv skal handle om, er derfor engageret handling. Gennem engageret handling bevæger man sig aktivt hen imod sine værdier med nærvær. Tanken er, at et godt liv er et liv med mening og formål. Et liv hvor man lever livet nu og her med mulige psykologiske barrierer i stedet for at vente på det ”rette øjeblik”. Medfølelse (compassion) med sig selv er vævet ind i alle kerneprocesserne i ACT i form af selvomsorg.

ACT og compassion

Compassion Focused ACT bringer compassion ind i psykologisk fleksibilitet som evnen til at være i kontakt med det nuværende øjeblik på en bevidst og følelsesmæssig responsiv måde. Det indebærer sensitivitet overfor menneskelig lidelse i os selv og andre samt en motivation til at lindre og forebygge denne. Man styrker tilpasning til forandringer i vores ydre og indre verden og opmærksomhed på i ønsker og handling at ville os selv og andre det bedste. Det involverer empati og sympati, villighed til at mærke svære følelser og øge tolerancen for dem samt mindful observation af dømmende, udskammende og foruroligende tanker uden at vikle os ind i dem. Det involverer også at engagere os i livet og møde os selv med samme kærlige venlighed, som vi møder vores familie og venner med.

ACT integreret med compassion-fokuserede metoder som Compassion Focused Therapy (CFT) og Mindful Self-Compassion (MSC) tillader os tid og rum til at være i det nuværende øjeblik og møde os selv på en mindful, accepterende og medfølende måde. Netop accept og kærlig omsorg er en stor fællesnævner. Tilgangene er i overensstemmelse på flere måder, og samtidig har de noget at tilbyde hinanden. Kurset Mindful Self-Compassion (MSC) udbydes som gruppeforløb, men elementerne kan også inddrages i individuel terapi, hvor det er muligt at gå mere i dybden med, hvad der har bragt dig.

IFS Internal Family System